logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “The need for transformative partnerships to achieve a more resilient future for Asian deltas” โดยร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนอย่างรับผิดชอบและการดำเนินงานของ กบข. ที่ยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน “Regional Forum on Building Resilient Asian Deltas” จัดโดย World Wildlife Fund (WWF) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

18 ตุลาคม 2562