logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายแมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข “ระดับทอง” จากโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่งเสริมให้พนักงานออมเงินผ่านกองทุนฯ อย่างพอเพียงสำหรับวัยเกษียณ กิจกรรมจัดขึ้นที่สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

16 ตุลาคม 2562