logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ รักษาการรองเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พร้อมพนักงาน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562

13 ตุลาคม 2562