logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดประชุมร่วมกับ Mrs. Fiona Stewart, Lead Financial Sector Specialist, Finance, Competitiveness & Innovation และคณะผู้แทนจากธนาคารโลก เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่าง กบข. และธนาคารโลก เพื่อพัฒนา High-Level Roadmap Toward Sustainable Investment ที่สำนักงาน กบข. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม

10 ตุลาคม 2562