logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ขวา)เป็นวิทยากรรับเชิญนำเสนอมุมมองและข้อมูลภายใต้หัวข้อ “Thai Institutions and the move to ESG” เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการนำปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG มาใช้ในกระบวนการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Institutional Investment Forum Thailand จัดโดยนิตยสาร Asian Investor ที่โรงแรม JW Marriott กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา

10 ตุลาคม 2562