logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์



นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบปีที่ 129 โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562