logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า สมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการยังคงได้รับเงิน 2 ส่วน คือบำเหน็จหรือบำนาญจากกรมบัญชีกลาง และเงินก้อน จาก กบข. โดยแนะว่าสมาชิกที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อน กบข. ในขณะนี้ สามารถเลือกใช้บริการออมต่อของ กบข. เพื่อรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะแนวทางการบริหารเงิน ตลอดจนบริการและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับสมาชิกปัจจุบัน ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ออกอากาศวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 16.05 – 16.30 น. ช่อง NBT

2 ตุลาคม 2562