logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Living a Happy & Healthy Retirement” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ในงานสัมมนาทางวิชาการ “กองทุนสุขภาพ คนไทยวัยเกษียณ” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

24 กันยายน 2562