logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ หลังสถานการณ์น้ำลด กบข. มีแผนเข้าทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ประสบภัยเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในลำดับต่อไป

สำหรับการส่งมอบ กบข. ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย นายเอกวัฒน์ เอกพูนทรัพย์ หัวหน้าส่วนการตลาดและลูกค้าธุรกิจ เป็นตัวแทนรับมอบที่สำนักงาน กบข. เพื่อจัดส่งถุงยังชีพต่อไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

19 กันยายน 2562