logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Other stakeholders’ contribution to integrating ESG indicators in evaluation of business risks” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการลงทุน เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบในฐานะนักลงทุนสถาบัน ในงานประชุมระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 : อะไรที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรู้?” ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

13 กันยายน 2562