logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของกองทุนบำนาญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน ESG” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาอยู่ในกระบวนการลงทุนของ กบข. ในงานสัมมนา The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 5 “Empowering Investment of Retirement Fund with ESG” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16 สิงหาคม 2562