logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 6 จากซ้าย) เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" และร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน ร่วมกับองค์กรในตลาดทุน 12 แห่งทั้งยังร่วมเสวนาในหัวข้อ “องค์กรในตลาดทุนร่วมทำความดีในโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง เกี่ยวกับการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในกระบวนการลงทุนของ กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มุ่งหวังให้นักลงทุนในประเทศยึดหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

14 สิงหาคม 2562