logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำพนักงานจิตอาสาเพาะต้นกล้า 300 ต้น ปลูกต้นรวงผึ้ง พร้อมทั้งปั้นและโยน EM Ball ลงในแหล่งน้ำ ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ วัตถุประสงค์ในการกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาในครั้งนี้ คือ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

23 กรกฎาคม 2562