logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์กบข. จัดประกวดคลิป “คำสอนของพ่อเรื่องการออม” ปลูกจิตสำนึกการบริหารเงินเพื่อการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง โดยน้อมนำคำสอนของพ่อเป็นแนวทาง ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อายุไม่เกิน 20 ปี ส่งวีดิโอคลิปเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม” เพื่อชิงทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน พร้อมเกียรติบัตร โดยเนื้อหาของคลิปต้องเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการบริหารเงิน การวางแผนการเงิน การออม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีเงินใช้อย่างเพียงพอ ความยาวคลิปประมาณ 60 – 180 วินาที โดยหนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้หนึ่งคลิป เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ เมนูข่าวสารและกิจกรรม www.gpf.or.th

ทั้งนี้ กบข. จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้คะแนนวีดิโอคลิปในเดือนสิงหาคม และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดและรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกจากการร่วมโหวตคลิปในเดือนกันยายน โปรดติดตามความคืบหน้าได้ทางเว็บไซต์ กบข.

อนึ่ง กิจกรรมประกวดวิดีโอคลิปดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เทิดไท้องค์ราชัน น้อมนำคำสอนสู่การปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนอกจากการจัดประกวดวีดีโอคลิปแล้ว กบข. ยังได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th และดำเนินโครงการสร้างเสริมวินัยทางการเงินเพื่อลดภาระหนี้ให้ข้าราชการสมาชิก กบข. ด้วยเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ Line @ GPFCommunity หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก โทร. 1179

2 กรกฎาคม 2562