หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
กบข. จัดประกวดภาพวาด รู้...รักการออม ตามคำแม่สอนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการออมเงิน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา รวมกว่า 100,000 บาท

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานสมาชิก กบข. หรือศึกษาในสถานศึกษาของสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “รู้...รักการออมตามคำแม่สอน” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการบริหารเงินออม และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ และพระบรมราโชวาท มามุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี เป็นบุตรหลานของสมาชิก กบข. หรือเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดของสมาชิก กบข. ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า สามารถออกแบบผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวาดและลงสีด้วยมือได้ มีขนาดภาพไม่เกิน A4 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งแบ่งการประกวดตามระดับชั้นเรียน คือ 1.ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 6 รางวัล 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จำนวน 6 รางวัล 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ ปวช.) จำนวน 6 รางวัล 4.ระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (ปริญญาตรี หรือ ปวส.) จำนวน 6 รางวัล และรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ กบข. ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน ต้องเป็นภาพที่สื่อความหมายสอดคล้องตรงกับหัวข้อที่กำหนดไว้ มีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ มีความสามารถทางศิลปะ และมีเทคนิคการนำเสนอผลงาน นอกจากนี้ กบข. จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้คะแนนภาพวาดที่ชื่นชอบ และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดในวันที่ 19 กันยายน 2565

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนูข่าวสารและกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPFCommunity หรือติดต่อศูนย์บริการสมาชิก โทร. 1179
8 สิงหาคม 2565