logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ESG: Enhancing the value of active management to invest for a better future” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาใช้ในกระบวนการลงทุน เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบในฐานะนักลงทุนสถาบัน ในงานสัมมนา “The Importance of ESG Integration” จัดโดย บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

27 มิถุนายน 2562