logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดประชุมหารือหลักเกณฑ์พิจารณา ESG Negative List ของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ร่วมกับผู้แทนนักลงทุนสถาบันชั้นนำในประเทศ อาทิ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) บลจ. ไทยพาณิชย์ บลจ. วรรณ โดยมีผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย และหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและหาข้อสรุปแนวปฏิบัติร่วมกัน (Collective Actions)

การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สร้างความร่วมมือระหว่างกัน (Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบันและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ทุกกลไกในตลาดทุนไทยเดินหน้ามุ่งสู่การลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) ในระดับแถวหน้าของภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ กบข. ที่ต้องการเป็น Leader in ESG investing and Initiatives in Thailand

  
21 มิถุนายน 2562