หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
          ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงจุดยืนการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงธรรมาภิบาล พร้อมทั้งบูรณาการแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนบริหารองค์กร ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงาน กบข.9 ธันวาคม 2565