logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) จัดงาน ASEAN Institutional Investors Forum เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองของการจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ประเด็นหลักในการเสวนา ประกอบด้วย การทำ Due Diligence การใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุน และ กรณีศึกษาขององค์กร กิจการที่นำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือใช้ในการดำเนินกิจการ

งาน ASEAN Institutional Investors Forum จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Business and Human Rights Week 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -14 มิถุนายน 2562

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
  1. Ms. Mathilde Mesnard, Deputy Director, OECD
  2. นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
  3. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
  4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  5. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
  6. นายเสรี นนทสูติ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 มิถุนายน 2562