logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2561 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 388 คน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
  1. นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
  2. นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
  3. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
  4. นายวโรทัย โกศลพิสิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
  5. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
27 พฤษภาคม 2562