logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายรณชัย วินทวามร ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

15 พฤษภาคม 2562