logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายอาสา อินทรวิชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ งานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน เป็นตัวแทนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 1 จากขวา) ทำหน้าที่วิทยากรรับเชิญในงานสัมมนา “หุ้นอนาคตดี มีไว้ไม่ผิดหวัง” ในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการเลือกลงทุนของนักลงทุนสถาบัน” โดยให้มุมมองในการเลือกลงทุนหุ้นพื้นฐานดีและกลยุทธ์ในการลงทุนระยะยาว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุนอย่างมีคุณภาพ งานดังกล่าวจัดโดยสำนักข่าวหุ้นสมาร์ท ณ โรงแรมอโนมา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
  • นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  • นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
  • นางสาวแน่งน้อย ชัยรัตนมโนกร บรรณาธิการบริหาร บริษัท สมาร์ทนิวส์
  • นายสมิทธิ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • นายอาสา อินทรวิชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
11 พฤษภาคม 2562