หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เข้าร่วมบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและธรรมาภิบาลการลงทุน” จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสำนักงานประกันสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโดยเฉพาะด้านการวิจัยและการบริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย, การลงทุนและธรรมาภิบาล ตลอดจนการสื่อสาร ซึ่งมีหน่วยงานชั้นนำเข้าร่วม อาทิ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) สำนักงานประกันสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น


ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ ได้บรรยายในหัวข้อ ESG Investment in Reality : การลงทุนที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance (ESG) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ว่า ปัจจุบันนี้คนมองการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Investment) ต่างไปจากอดีต ที่เป็นการลงทุนเพื่อลดผลกระทบ แต่เป็นการลงทุนเพื่อเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากกว่า


โดยการที่กิจการนำปัจจัย ESG มาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานอาจทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น แต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีทิศทาง และตรงใจผู้บริโภคในภาพรวม ท้ายที่สุดก็จะทำให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีขึ้น  ซึ่งจากสถิติที่คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board : SASB) ได้จัดทำมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล ระบุว่า ESG factors จะสร้างผลการดำเนินการทางการเงิน (Financial Performance) ได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ 6%


ดร.ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวแล้วมองว่า ESG factors เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจการไปสู่โลกอนาคต เนื่องจากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ESG ได้ขยายวงกว้าง ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มนักลงทุน แต่ได้ขยายไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไปด้วย และการดำเนินงานด้าน ESG คือการทำงานกับ "เป้าหมายที่ไม่หยุดนิ่ง" (Moving target)ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยความพยายามร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเท่านั้น ที่จะทำให้การลดผลกระทบด้าน ESG มีความเป็นไปได้

    

22 สิงหาคม 2566