logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        กระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับ กระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

5 พฤษภาคม 2562