หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

มื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาโอกาสและความท้าทายของรัฐวิสาหกิจไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับรัฐวิสาหกิจในการเตรียมองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม 50 แห่ง

ในการนี้ ดร.ศรีกัญญา ได้บรรยายในหัวข้อ “ESG กับการนำไปใช้จากมุมมองนักลงทุนสถาบัน”  ว่า ปัจจุบันนี้มีองค์กรชั้นนำมากมายที่นำประเด็นด้านความยั่งยืนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร ซึ่งรัฐวิสาหกิจถือเป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐ และการปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจึงเป็นประเด็นสำคัญ โดยการดำเนินงานด้าน ESG คือการทำงานกับ "เป้าหมายที่ไม่หยุดนิ่ง" (Moving target) ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน สิ่งสำคัญคือแต่ละองค์กรควรกำหนดนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อาจเริ่มที่กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับภารกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กร พร้อมประยุกต์ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่องค์กรชั้นนำในประเทศไทยได้นำเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวชี้วัดการดำเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืน


    

28 สิงหาคม 2566