หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
                    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมกับ Bloomberg จัดงาน Sustainability & Climate Finance Forum ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางสำคัญของภาคการเงิน (Financial Sector) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ต่อการบริหารประเด็นสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Measure, Manage and Mitigate เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนลงมือปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาร่วมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ เมืองยั่งยืน กรุงเทพฯ ยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

  
21 มีนาคม 2566