logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มุมมองของนักลงทุนสถาบันต่อการพัฒนามาตรฐานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในกระบวนการลงทุนของ กบข. ในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มุ่งหวังให้นักลงทุนในประเทศยึดหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน

        โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมใหญ่สามัญสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

30 เมษายน 2562