logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำพนักงานจิตอาสาทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ทาสี เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานท่าน้ำ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        ทั้งนี้ บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 6 เมษายนนี้

3 เมษายน 2562