logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 5 จากซ้ายแถวยืน) กล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง “Fraud Risk Management” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธราธร สรพรม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย (ที่ 1 จากขวาแถวยืน) บรรยายในหัวข้อ “สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและ Case Study” และคุณประยุทธ ดำรงธรรมวุฒิ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร กบข. (ที่ 4 จากซ้ายแถวยืน) บรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของ กบข. เพื่อป้องกันการทุจริต และการประพฤติมิชอบในสำนักงาน”

        งานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร ที่ต้องมีการกำกับดูแลที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์อย่างเหมาะสม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่สำนักงาน กบข.

2 เมษายน 2562