logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์       นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร เป็นผู้แทน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ให้แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

1 เมษายน 2562