หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นายแมน ชุติชูเดช รองเลขาธิการ กลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้การต้อนรับนางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และทีมงาน ที่ได้มาบรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ให้ผู้บริหารและพนักงาน กบข. ได้รับฟัง

            โดยการบรรยายในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 ซึ่ง กบข. ได้เข้าร่วมการประเมินเป็นประจำทุกปี ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม ความโปร่งใส และตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเป็นสถาบันการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป


  

18 มกราคม 2567