หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้การต้อนรับ Ms. Kelly Hattel, Senior Financial Sector Specialist และคณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อหารือปัจจัยท้าทายต่อระบบบำเหน็จบำนาญของไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคในประเด็นการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทย (Technical Assistance for Pension Reform in Thailand) โดย ADB จะทบทวนผลการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อออกแบบทางเลือกในการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมประกอบ เพื่อให้ สศค. สามารถจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับการปฏิรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ กบข. ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในการสร้างความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ ภายใต้ประเด็นท้าทายต่าง ๆ อาทิ ปัญหาหนี้สินของข้าราชการสมาชิก ค่าครองชีพ และความผันผวนของผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทวีค่าเงินออมของสมาชิก รวมถึงแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารประเด็นท้าทายดังกล่าว

20 มีนาคม 2567