logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ย้ำเตือนสมาชิก กบข. ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีประจำปี 2561 ให้นำใบแจ้งยอดเงิน กบข. เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีที่กรมสรรพากร ภายในวันที่ 31 มีนาคม หรือ หากสมาชิกเลือกยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Rd smart tax ต้องยื่นภายใน 9 เมษายน สมาชิก กบข. จึงจะไม่เสียสิทธิในการนำยอดเงินออมกับ กบข. ประจำปี 2561 ไปลดหย่อนภาษี

        ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กบข. แนะนำให้สมาชิกดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดเงินทาง My GPF Application โดยคลิกเมนู “บัญชีของฉัน” แล้วเลือกเมนู “ดาวน์โหลด/e-Statement” จากนั้นกด “ขอสำเนาใบแจ้งยอด” คลิกดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินและบันทึกไฟล์ลงมือถือ สมาชิกสามารถนำใบแจ้งยอดเงินที่บันทึกไว้ไปใช้ประกอบการยื่นภาษีได้ทันที

        นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดได้ทางเว็บไซต์ My GPF https://mygpf.gpf.or.th หรือ ลงทะเบียนรับ e-statement เพื่อให้ กบข. สามารถจัดส่งไฟล์ใบแจ้งยอดทางอีเมลให้กับสมาชิกในปีถัดไป

        นายวิทัย กล่าวย้ำว่า ใบแจ้งยอดเงินประจำปีเป็นเอกสารสำคัญ ดังนั้นสมาชิกควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทั้งยอดเงิน และข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หน่วยงานของตนเอง และปรับแก้ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมย้ำว่า My GPF Application เป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกได้รับไฟล์ใบแจ้งยอดแบบสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GPF Community (facebook, Line) และที่ GPF Contact Center โทร. 1179

28 มีนาคม 2562