logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        วันที่ 27 มีนาคม 2562 : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดงาน GPF FUN(d) FAIR 2019 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โคราช จ.นครราชสีมา โดย นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 3 นางวันเพ็ญ อำภาส คลังจังหวัดนครราชสีมา และนางอุไรวรรณ อภัยพงษ์ สรรพากรภาค 9 ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

        กิจกรรมสำคัญ คือ สัมมนา หัวข้อ “เลือกแผนลงทุนที่ใช้ได้ด้วยตนเอง” และ GPF Talk by ไทยประกันชีวิต โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช มาแชร์ไอเดียจัดการปัญหาเงินๆ ทองๆ และการเปิดคลินิก “เลือกแผนการลงทุน” เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่สมาชิก ทั้งนี้ มีสมาชิก

27 มีนาคม 2562