หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์           กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม 13 แห่ง ซึ่งนายสุจินดา สุขุม ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร เป็นตัวแทน กบข. เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ในปี 2567 กบข. พร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ด้วยการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ให้ข้าราชการครูใส่ใจการออมและการวางแผนทางการเงิน เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับแผนการส่งเสริมการออมและการลงทุน ให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการทางการเงิน บูรณาการประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

โดยที่ผ่านมา กบข. ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูโดยเฉพาะ รวมถึงเปิดหลักสูตรออนไลน์ โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และสามารถนำไปวางแผนการเงินในชีวิตได้ จัดทำรายการ กบข.ใกล้ครู ที่มีเนื้อหาการเงินการลงทุน เหตุและสิทธิสมาชิก กบข. ที่ได้เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Chanal) เป็นประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

 ">  

6 มิถุนายน 2567