logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์


กบข. จัดประชุมระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 เพื่อนำข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียมาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดการประชุมระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานของ กบข. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

18 – 21 มีนาคม 2562
กบข. จัดประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการดำเนินงาน กบข. ประจำปี 2562

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กองการเงิน และ เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำส่งเงินผ่านระบบจ่ายตรง การขอรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ และการนำเสนอบริการใหม่ๆ อาทิ GPF Community, My GPF Application และสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อสมาชิก กบข.

ทั้งนี้ กบข. ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานภาครัฐ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ เรื่องการขอรับ e-Statement การใช้งาน Digital Member Card การนำส่งข้อมูลผ่านระบบ MCS-Web รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ กบข. ด้วย


22 มีนาคม 2562
กบข. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่ค้า

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดประชุม “Welcome to Supplier Meeting’ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น รับฟังปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อ-จัดจ้างของ กบข. โดย กบข.ได้สรุปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ช่องทางการร้องเรียน ของ กบข.ให้คู่ค้าได้รับทราบ นอกจากนี้ อาจารย์ สุพัตรา ชนไธสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรมบัญชีกลาง ได้ให้เกียรติบรรยายและสร้างความเข้าใจในการเป็นคู่ค้าภาครัฐ พร้อมให้ข้อมูลการส่งเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นข้อเสนอผ่านระบบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

22 มีนาคม 2562