logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธานเปิดการอบรมในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ” บรรยายให้ความรู้โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และระดมสมองผู้บริหาร กบข. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารกองทุนที่จะส่งผลต่อคุณธรรมและความโปร่งใส

1 กุมภาพันธ์ 2562