logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 4 จากขวา) เป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ The Opportunities and Challenges in Sustainable Investment in Thailand ในงาน Thailand Sustainable Investment เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการลงทุนที่ยั่งยืน งานดังกล่าวจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา

28 มกราคม 2562