logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 2 จากขวา) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. กรุงศรี และ บลจ. วรรณ ซึ่งการแต่งตั้งฯ ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก กบข. ในระยะยาว ทั้งนี้ เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสำคัญประกอบด้วย ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ความพร้อมในการให้บริการ และกระบวนการตัดสินใจลงทุนคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG

28 มกราคม 2562