logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ESG Investing: a Force for Sustainable Capitalism ในงาน Thailand SEC Policy Dialogue 2018 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ในกระบวนการลงทุนของ กบข. งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
  1. นายสิระ สุจินตะบัณฑิต กรรมการสมาคม CFA Thailand
  2. นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  3. นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  5. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  6. Mr. Nick Pollard, Managing Director, Asia Pacific – CFA Institute
28 พฤศจิกายน 2561