logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ OECD , World Bank Group, PRI และ UNDP จัดงานสัมมนาหัวข้อ ESG Investing: Returns Enhancing or Sacrificing? How to make it work? เพื่อนำเสนอประเด็นการลงทุนที่สำคัญ คือ ESG Investing, Impact Investing และ ESG Integration โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาแบ่งปันองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และตัวอย่างการนำปัจจัย ESG ไปใช้ในการลงทุนจนเกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

20 พฤศจิกายน 2561