logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        คุณยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน และ ดร. แมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง เป็นตัวแทนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ทำหน้าที่วิทยากรรับเชิญในงาน The 11th Annual Thailand Roundtable ในหัวข้อ Pensions and Global Investments: Embracing Technology and the New World Order เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจัดการ เงินลงทุน ปัจจัยความท้าทายและโอกาสในการลงทุน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก งานดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management ที่โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

8 พฤศจิกายน 2561