logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นางสาวนัชชา พรตปกรณ์ รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) นำพนักงานร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561

23 ตุลาคม 2561