logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติต้อนรับ นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการงานลงทุน Private Market (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 57 และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ณ บริเวณห้องประชุมป๋วย อึ๊งภาภรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

18 ตุลาคม 2561