logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และนายวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

11 ตุลาคม 2561