logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายพิสุทธิ์ สัมปทานุกุล (ที่ 5 จากซ้าย แถว 1) ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ ในนามกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้การต้อนรับ Mr.Kedar Nath Gautam (ที่ 6 จากซ้าย แถว 1) Deputy Chief Officer Planning & Monitoring Department และคณะผู้แทนจาก Employee Provident Fund ประเทศเนปาล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกองทุนฯ เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการกองทุน ด้านการลงทุน และด้านสมาชิก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

2 ตุลาคม 2561