logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการเกษียณ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อผู้สูงอายุ เช่น ประกันชีวิตแบบบำนาญ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) รวมถึงนวัตกรรมของ กบข. เช่น Pension Dashboard ที่จะช่วยให้สมาชิกสามารถวางแผนเกษียณได้อย่างมีความสุข

โดยการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

25 กันยายน 2561