logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์นางสาวนัชชา พรตปกรณ์ รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร (ที่ 6 จากซ้าย) เป็นตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมเปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการ (Service Provider) ด้านการลงทุน ให้คำแนะนำ และวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนทั่วไปแบบครบวงจร

12 กันยายน 2561