logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายแมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง เป็นตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 103 โดยมีนางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

3 กันยายน 2561