logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเสวนาหัวข้อ “รับมือสังคมสูงวัย : โอกาสและความท้าทาย” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทย ภาพรวมการออมในประเทศ และแนวทางการรับมือสังคมสูงวัย ในงานสัมมนา Capital Market Research Forum เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20 สิงหาคม 2561